Vård och omsorg

Vård och omsorg

Avgifter/Taxor

Serveringstillstånd

Avgifter för ansökning och tillstånd

Ansökningsavgifter
Mer information om de olika tillstånden hittar du nedan.

  • Avgiften skall täcka kommunens kostnad för prövningen. Det innebär att ansökningsavgiften inte betalas tillbaka om ansökan avslås.
  • När det gäller avgifter för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ska en del av avgiften (500 kr) täcka kommunens tillsynskostnad. Om en sådan ansökan avslås, blir det ingen tillsyn och den delen av avgiften betalas tillbaka.
  • Vid ansökan om servering till slutet sällskap tas inte tillsynsavgiften ut.

En ansökan om serveringstillstånd prövas först när ansökningsavgifter är betald.

Nya avgifter för alkoholtillstånd för Tingsryd kommun fr.o.m. 2017-01-12


Nyansökningar
Denna kategori omfattar nyetableringar och ägarskiften. Detta gäller både servering till allmänheten och i slutna sällskap.

Utvidgade tillstånd
Dessa ansökningar kan gälla tillståndshavare med vin- och starkölsrättigheter som ansöker om att fåservera även spritdrycker, festvåningar med tillstånd för slutna sällskap som söker tillstånd för servering till allmänheten samt restauranger som vill utöka serveringsytan (lokalutvidgning).

Utökade serveringstider
Detta gäller exempelvis restauranger som vill kunna servera en timme längre än vad nuvarande serveringstid medger. (Restauranger som erhållit en viss serveringstid på prov behöver inte betala någon ny avgift).

Tillfälliga tillstånd - Festivaltillstånd
Denna ärendekategori avser s k festivalstillstånd, där alkoholservering bedrivs till allmänheten. Ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten ingår vanligen som en del i ett större evenemang som t ex. Tingsryds marknad. Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker skall var och en av dessa ansöka om tillstånd. I ansökningsavgiften är även en tillsynsavgift (motsvarande ett tillsynsbesök) inräknad. Denna del av avgiften (500 kr) betalas tillbaka om ansökan avslås.

Tillfälliga tillstånd / slutna sällskap
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse utöver ifrågavarande alkoholservering - t ex en förening, ett företag eller annat slutet sällskap. Till denna kategori kan även räknas tillfällig festvåningsverksamhet.

Övrigt
Enligt 7 kap. 13 alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. alkohollagen av den som har serveringstillstånd.

Med tillämpning härav har kommunfullmäktige 2016-12-19 fattat beslut om ovanstående avgifter. Avgifterna gäller fr.o.m. 2017-01-12.

I ärenden enligt alkohollagen som berör socialnämndens egen verksamhet, beslutar miljö- och byggnämnden i socialnämndens ställe.

Äldre- och funktionshinderomsorg

Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Avgifterna gäller fr o m 2016-01-01.

Högsta avgift för hemtjänst (boendestöd) och dagverksamhet, hälso- och sjukvårdsinsatser
1 772 kronor/månad (maxtaxa) max. 345 kr/timme (kommunens självkostnad)

Lägsta förbehållsbelopp (minimibelopp)
Familjesammansättning och ålder Minimibelopp/månad i 2016 års priser
Ensamboende över 65 år 5001 kr
Makar och sambor över 65 år 4225 kr/person
Ensamboende 19-64 år 5501 kr
Makar och sambor 19-64 år 4648 kr/person
Barn 18 år och yngre 2990 kr/person

Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre nivå och i vissa
andra situationer till en lägre nivå.

Avgiftsuttag i % av avgiftsutrymmet

Av avgiftsutrymmet uttages 100% i avgift upp till den maxavgift som fastställts.

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård

345 kr/tillfälle (max. 345 kr/mån). Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften). OBS! Gäller även träning/behandling utförd av sjukgymnast/arbetsterapeut. Vilka insatser i övrigt som ingår i kommunal hälso- och sjukvård framgår av tillämpningsanvisningarna.

Avgift för trygghetslarm/telefonkontakt

345 kr/månad. Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften). Inom socialpsykiatrin är telefonkontakt alltid avgiftsfri.

Avgift för korttidsboende
Den enskildes dygnsavgift för vård och omsorg i ett korttidsboende motsvarar 1/30 av maxtaxan (59 kr/dag). Till detta tillkommer avgift för kost.

Avgift för tillfälliga insatser enligt socialtjänstlagen

Ledsagning: 345 kr/tillfälle. Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften).

Avlösning av anhörigvårdare: 12 timme/månad är avgiftsfria, därutöver tas en avgift ut enligt hemtjänsttaxan.

Avgift för mat beviljat enligt socialtjänstlagen
Middag/Lunch (ink matdistribition) 53 kr
Frukost 24 kr
Kvällsmat 24 kr
Kaffe 10 kr
Matabonnemang per månad 3270 kr
Träffpunkten (Aktivitetshuset) 61 kr (middag + kaffe)
Solglimten 84 kr (frukost + middag + kaffe)
Avgifter utanför högkostnadsskyddet
Bostadsanpassningsintyg 345 kr/intyg
Resor dagvård/dagverksamhet 40 kr ToR (max. motsv. periodkort)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avgifter för resor
Fritidsresor (1 passagerare) skattefria delen 18.50 kr/mil
Fritidsresor (2 eller flera passagerare) bilersättning 29 kr/mil
Färdtjänst/arbetsresor (daglig verksamhet) 40 kr ToR (max. motsv. periodkort)
Avgifter för mat
Mat vid korttidsvistelse mm (personer med sjukersättning/aktivitetsersättning)
Frukost 23 kr
Lunch 51 kr
Kvällsmat 23 kr
Kaffe 10 kr
Barn och ungdomar
Hel dag 49 kr 40% av basbeloppet/dag
Frukost 9 kr 18.6% av heldagsavgift
Lunch 23 kr 46.5% av heldagsavgiften
Kvällsmat 17 kr 34.9% av heldagsavgiften
Mellanmål 10 kr 8% av basbeloppet/dag
Mat vid daglig verksamhet
Lunch 51 kr
Kaffe 10 kr
Övrigt
Badavgift  25 kr/tillfälle

Färdtjänstlagen

För information om vad det kostar att åka färdtjänst kontakta regionförbundet på:
Telefon: 0770/25 82 00
Telefontid: 08.00-10.00
e-post: fardtjanst@rfss.se
webb: www.rfss.se