Grävtillstånd och kabelvisning

Grävtillstånd och kabelvisning

Schaktning

I Tingsryd kommun finns 112km gator, 23km GC-vägar i tätort, 53km GC-vägar utanför detalj planlagt område, 550km enskilda vägar varav ca 150km är belagda och 690st privata utfartsvägar med en sammanlagd längd på 220km.

Vid schakt utmed och korsande av ovanstående vägar mm skall tillstånd sökas hos Tekniska förvaltningen på blanketterna:

”Ansökan om tillstånd till schaktningsarbete i allmän platsmark” ”Trafikanordningsplan för vägarbeten”

De skall skickas in till Tekniska förvaltningen senast en vecka innan arbetets start. Allt detta är reglerat enligt anvisningen:

”Anvisningar/Bestämmelser för schaktningsarbeten”.

Ni hittar blanketterna och anvisningen på Tingsryd Kommuns hemsida HÄR
Kontaktperson för gator/vägar är Ola Karlsson Tfn-nr 0477-442 53.
Kontaktperson för park mm är Andreas Carlsson Tfn-nr 0477-442 57.

Vatten och avloppsledningar finns nergrävt på många platser inom kommunen. Vid schakt och/eller tryckning under väg och övrig mark så måste man kontakta Tekniska kontorets VA-avdelning för samråd och information så att ingen ledning skadas.
Ta kontakt med Tekniska förvaltning i god tid innan arbetets start.

Tfn nr 0477-441 00 vxl.
Kontaktman rörnätet är Per Jönsson 0477-442 54

Kabelvisning

Tänk på att begära kabelvisning minst en vecka innan arbetet påbörjas. Gå in på hemsidan www.ledningskollen.se där du kan läsa om olika nätägare i ditt område. Syftet med Ledningskollen är att minska antalet grävskador på samhällets infrastruktur.  Det är gratis att ställa frågor och att registrera sig som ledningsägare i Ledningskollen. Tjänsten fungerar även för samordning, projektering och planärenden.