Vad hjälpen kostar

Vad hjälpen kostar

Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Avgifterna gäller fr o m 2024-01-01.

Högsta avgift för hemtjänst (boendestöd) och dagverksamhet, hälso- och sjukvårdsinsatser
2 574 kronor/månad (maxtaxa) max. 431 kr/timme (kommunens självkostnad)

Lägsta förbehållsbelopp (minimibelopp)
Familjesammansättning och ålder Minimibelopp/månad i 2024 års priser
Ensamboende över 65 år 7062 kr
Makar och sambor över 65 år 5762 kr/person
Ensamboende 19-64 år 7768 kr
Makar och sambor 19-64 år 6338 kr/person
Barn 18 år och yngre 3868 kr/person

Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre nivå och i vissa
andra situationer till en lägre nivå.

Fr.o.m 2024-01-01 gäller

Avgiftsuttag i % av avgiftsutrymmet
Av avgiftsutrymmet uttages 100% i avgift upp till den maxavgift som fastställts.

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård
431 kr/mån Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften). OBS! Gäller även träning/behandling utförd av sjukgymnast/arbetsterapeut. Vilka insatser i övrigt som ingår i kommunal hälso- och sjukvård framgår av tillämpningsanvisningarna.

Avgift för trygghetslarm/telefonkontakt
431 kr/månad. Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften). Inom socialpsykiatrin är telefonkontakt alltid avgiftsfri.

Avgift för korttidsboende
Den enskildes dygnsavgift för vård och omsorg i ett korttidsboende motsvarar 1/30 av maxtaxan. Till detta tillkommer avgift för kost.

Avgift för tillfälliga insatser enligt socialtjänstlagen
Ledsagning: 431 kr/tillfälle. Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften).

Avlösning av anhörigvårdare: 12 timme/månad är avgiftsfria, därutöver är avgiften 100 kr/tillfälle.

Avgift för mat beviljat enligt socialtjänstlagen
Distributionsavgift hemsänd mat per utkörd portion 19 kr (ingår i maxtaxan)
Middag/Lunch (exl matdistribituon) 66 kr
Frukost 32 kr
Kvällsmat 32 kr
Kaffe 14 kr
Matabonnemang per månad 4322 kr
Solglimten/Solgläntan 112 kr (frukost + middag + kaffe)
Avgift för mat beviljat enligt socialtjänstlagen (barn och unga)
Middag/Lunch 47
Frukost 23
Kvällsmat 23
Mellanmål 10
Avgifter utanför högkostnadsskyddet
Bostadsanpassningsintyg 431 kr/intyg
Resor dagvård/dagverksamhet 58 kr tur och retur (max. motsv. periodkort)

Tillämpningsanvisningar: Tillämpningsanvisningar 2024-01-01

Ansökan om jämkning för dubbla boendekostnader
Om en ensamboende person har dubbla boendekostnader skall den lägsta boendekostnaden jämkas under en övergångsperiod på högst 3 månader för boende i lägenhet och villa, så att den enskilde ges möjlighet att avveckla sin gamla bostad.

Detta under förutsättning att personen vid tidpunkten för inflyttningen inte har tillgångar (banktillgodohavanden, aktier, fonder etc.) som är större än två prisbasbelopp. För att kunna pröva detta måste den enskilde lämna uppgift om sina tillgångar. Ansök om jämkning i e-tjänstportalen, här kan du även ladda ner en blankett om du inte har e-legitimation eller mobilt bankid: Ansökan om om jämkning för dubbla boendekostnader

Färdtjänstlagen
För information om vad det kostar att åka färdtjänst kontakta färdtjänsthandläggare på:
Telefon: 0770 25 82 00 (telefontid 10.00-12.00)
E-post: fardtjanst@lanstrafikenkron.se
Webb: Länstrafiken Kronoberg

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2024-02-19