Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Kommunen tar ut avgifter för vissa tjänster inom vård och omsorg. Vilka tjänsterna är och hur höga avgifterna är kan du läsa mer om under relaterat innehåll.

Äldreomsorg och Omsorg funktionsnedsättning

Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Avgifterna gäller fr o m 2022-01-01.

Högsta avgift för hemtjänst (boendestöd) och dagverksamhet, hälso- och sjukvårdsinsatser
2 170 kronor/månad (maxtaxa) max. 388 kr/timme (kommunens självkostnad)

Lägsta förbehållsbelopp (minimibelopp)
Familjesammansättning och ålder Minimibelopp/månad i 2022 års priser
Ensamboende över 65 år 5653 kr
Makar och sambor över 65 år 4707 kr/person
Ensamboende 19-64 år 6218 kr
Makar och sambor 19-64 år 5178 kr/person
Barn 18 år och yngre 3260 kr/person

Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre nivå och i vissa
andra situationer till en lägre nivå.

Fr.o.m 2022-01-01 gäller:

Avgiftsuttag i % av avgiftsutrymmet

Av avgiftsutrymmet uttages 100% i avgift upp till den maxavgift som fastställts.

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård

388 kr/mån Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften). OBS! Gäller även träning/behandling utförd av sjukgymnast/arbetsterapeut. Vilka insatser i övrigt som ingår i kommunal hälso- och sjukvård framgår av tillämpningsanvisningarna.

Avgift för trygghetslarm/telefonkontakt

388 kr/månad. Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften). Inom socialpsykiatrin är telefonkontakt alltid avgiftsfri.

Avgift för korttidsboende
Den enskildes dygnsavgift för vård och omsorg i ett korttidsboende motsvarar 1/30 av maxtaxan (72 kr/dag). Till detta tillkommer avgift för kost.

Avgift för tillfälliga insatser enligt socialtjänstlagen

Ledsagning: 388 kr/tillfälle. Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften).

Avlösning av anhörigvårdare: 12 timme/månad är avgiftsfria, därutöver är avgiften 100 kr/tillfälle.

Avgift för mat beviljat enligt socialtjänstlagen
Distributionsavgift hemsänd mat per utkörd portion 18 kr (ingår i maxtaxan)
Middag/Lunch (exl matdistribituon) 58 kr
Frukost 29 kr
Kvällsmat 29 kr
Kaffe 12 kr
Matabonnemang per månad 3825 kr
Solglimten 99 kr (frukost + middag + kaffe)
Avgifter utanför högkostnadsskyddet
Bostadsanpassningsintyg 388 kr/intyg
Resor dagvård/dagverksamhet 40 kr ToR (max. motsv. periodkort)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avgifter för resor
Fritidsresor (1 passagerare) skattefria delen 18.50 kr/mil
Fritidsresor (2 eller flera passagerare) bilersättning 29 kr/mil
Färdtjänst/arbetsresor (daglig verksamhet) 40 kr ToR (max. motsv. periodkort)
Avgifter för mat
Mat vid korttidsvistelse mm (personer med sjukersättning/aktivitetsersättning)
Frukost 29 kr
Lunch 58 kr
Kvällsmat 29 kr
Kaffe 12 kr
Barn och ungdomar
Hel dag 53 kr 40% av basbeloppet/dag
Frukost 10 kr 18.6% av heldagsavgift
Lunch 25 kr 46.5% av heldagsavgiften
Kvällsmat 18 kr 34.9% av heldagsavgiften
Mellanmål 10 kr 8% av basbeloppet/dag
Mat vid daglig verksamhet
Lunch 58 kr
Kaffe 12 kr

Färdtjänstlagen

För information om vad det kostar att åka färdtjänst kontakta färdtjänsthandläggare på:
Telefon: 0770/25 82 00
Telefontid: 10.00-12.00
e-post: fardtjanst@lanstrafikenkron.se
webb: Länstrafiken Kronoberg

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2022-03-24