Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Kommunen tar ut avgifter för vissa tjänster inom vård och omsorg. Vilka tjänsterna är och hur höga avgifterna är kan du läsa mer om under relaterat innehåll.

Äldre- och funktionshinderomsorg

Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Avgifterna gäller fr o m 2019-10-01.

Högsta avgift för hemtjänst (boendestöd) och dagverksamhet, hälso- och sjukvårdsinsatser
2 089 kronor/månad (maxtaxa) max. 358 kr/timme (kommunens självkostnad)

Lägsta förbehållsbelopp (minimibelopp)
Familjesammansättning och ålder Minimibelopp/månad i 2019 års priser
Ensamboende över 65 år 5249 kr
Makar och sambor över 65 år 4435 kr/person
Ensamboende 19-64 år 5774 kr
Makar och sambor 19-64 år 4879 kr/person
Barn 18 år och yngre 3139 kr/person

Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre nivå och i vissa
andra situationer till en lägre nivå.

Fr.o.m 2019-10-01 gäller:

Avgiftsuttag i % av avgiftsutrymmet

Av avgiftsutrymmet uttages 100% i avgift upp till den maxavgift som fastställts.

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård

358 kr/mån Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften). OBS! Gäller även träning/behandling utförd av sjukgymnast/arbetsterapeut. Vilka insatser i övrigt som ingår i kommunal hälso- och sjukvård framgår av tillämpningsanvisningarna.

Avgift för trygghetslarm/telefonkontakt

358 kr/månad. Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften). Inom socialpsykiatrin är telefonkontakt alltid avgiftsfri.

Avgift för korttidsboende
Den enskildes dygnsavgift för vård och omsorg i ett korttidsboende motsvarar 1/30 av maxtaxan (69 kr/dag inkl. TV-abonemang 2kr/dag). Till detta tillkommer avgift för kost.

Avgift för tillfälliga insatser enligt socialtjänstlagen

Ledsagning: 358 kr/tillfälle. Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften).

Avlösning av anhörigvårdare: 12 timme/månad är avgiftsfria, därutöver är avgiften 100 kr/tillfälle.

Avgift för mat beviljat enligt socialtjänstlagen
Distributionsavgift hemsänd mat per utkörd portion 18 kr (ingår i maxtaxan)
Middag/Lunch (exl matdistribituon) 57 kr
Frukost 25 kr
Kvällsmat 25 kr
Kaffe 11 kr
Matabonnemang per månad 3562 kr
Solglimten 93 kr (frukost + middag + kaffe)
Avgifter utanför högkostnadsskyddet
Bostadsanpassningsintyg 358 kr/intyg
Resor dagvård/dagverksamhet 40 kr ToR (max. motsv. periodkort)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avgifter för resor
Fritidsresor (1 passagerare) skattefria delen 18.50 kr/mil
Fritidsresor (2 eller flera passagerare) bilersättning 29 kr/mil
Färdtjänst/arbetsresor (daglig verksamhet) 40 kr ToR (max. motsv. periodkort)
Avgifter för mat
Mat vid korttidsvistelse mm (personer med sjukersättning/aktivitetsersättning)
Frukost 25 kr
Lunch 57 kr
Kvällsmat 25 kr
Kaffe 11 kr
Barn och ungdomar
Hel dag 50 kr 40% av basbeloppet/dag
Frukost 9 kr 18.6% av heldagsavgift
Lunch 23 kr 46.5% av heldagsavgiften
Kvällsmat 17 kr 34.9% av heldagsavgiften
Mellanmål 10 kr 8% av basbeloppet/dag
Mat vid daglig verksamhet
Lunch 57 kr
Kaffe 11 kr

Färdtjänstlagen

För information om vad det kostar att åka färdtjänst kontakta regionförbundet på:
Telefon: 0770/25 82 00
Telefontid: 08.00-10.00
e-post: fardtjanst@rfss.se
webb: www.rfss.se 

Sidansvarig: Förvaltningschef
Senast uppdaterad: 2019-09-27