Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Kommunen tar ut avgifter för vissa tjänster inom vård och omsorg. Vilka tjänsterna är och hur höga avgifterna är kan du läsa mer om under relaterat innehåll.

Äldreomsorg och Omsorg funktionsnedsättning

Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Avgifterna gäller fr o m 2023-01-01.

Högsta avgift för hemtjänst (boendestöd) och dagverksamhet, hälso- och sjukvårdsinsatser
2 359 kronor/månad (maxtaxa) max. 413 kr/timme (kommunens självkostnad)

Lägsta förbehållsbelopp (minimibelopp)
Familjesammansättning och ålder Minimibelopp/månad i 2023 års priser
Ensamboende över 65 år 6470 kr
Makar och sambor över 65 år 5278 kr/person
Ensamboende 19-64 år 7117 kr
Makar och sambor 19-64 år 5806 kr/person
Barn 18 år och yngre 3543 kr/person

Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre nivå och i vissa
andra situationer till en lägre nivå.

Fr.o.m 2023-01-01 gäller:

Avgiftsuttag i % av avgiftsutrymmet

Av avgiftsutrymmet uttages 100% i avgift upp till den maxavgift som fastställts.

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård

413 kr/mån Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften). OBS! Gäller även träning/behandling utförd av sjukgymnast/arbetsterapeut. Vilka insatser i övrigt som ingår i kommunal hälso- och sjukvård framgår av tillämpningsanvisningarna.

Avgift för trygghetslarm/telefonkontakt

413 kr/månad. Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften). Inom socialpsykiatrin är telefonkontakt alltid avgiftsfri.

Avgift för korttidsboende
Den enskildes dygnsavgift för vård och omsorg i ett korttidsboende motsvarar 1/30 av maxtaxan (79 kr/dag). Till detta tillkommer avgift för kost.

Avgift för tillfälliga insatser enligt socialtjänstlagen

Ledsagning: 413 kr/tillfälle. Vid daglig personlig omvårdnad ingår detta i hemtjänstavgiften (boendestödsavgiften).

Avlösning av anhörigvårdare: 12 timme/månad är avgiftsfria, därutöver är avgiften 100 kr/tillfälle.

Avgift för mat beviljat enligt socialtjänstlagen
Distributionsavgift hemsänd mat per utkörd portion 18 kr (ingår i maxtaxan)
Middag/Lunch (exl matdistribituon) 63 kr
Frukost 31 kr
Kvällsmat 31 kr
Kaffe 13 kr
Matabonnemang per månad 4169 kr
Solglimten 107 kr (frukost + middag + kaffe)
Avgifter utanför högkostnadsskyddet
Bostadsanpassningsintyg 413 kr/intyg
Resor dagvård/dagverksamhet 54 kr ToR (max. motsv. periodkort)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avgifter för resor
Fritidsresor (1 passagerare) skattefria delen 18.50 kr/mil
Fritidsresor (2 eller flera passagerare) bilersättning 29 kr/mil
Färdtjänst/arbetsresor (daglig verksamhet) 54 kr ToR (max. motsv. periodkort)
Avgifter för mat
Mat vid korttidsvistelse mm (personer med sjukersättning/aktivitetsersättning)
Frukost 31 kr
Lunch 63 kr
Kvällsmat 31 kr
Kaffe 13 kr
Barn och ungdomar
Frukost 22 kr
Middag/Lunch 45 kr
Kvällsmat 22 kr
Mellanmål 9 kr

Färdtjänstlagen

För information om vad det kostar att åka färdtjänst kontakta färdtjänsthandläggare på:
Telefon: 0770/25 82 00
Telefontid: 10.00-12.00
e-post: fardtjanst@lanstrafikenkron.se
webb: Länstrafiken Kronoberg

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2023-05-05