Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Olyckor eller sjukdomar kan medföra att det uppkommer svårigheter i det dagliga livet. Då kan en anpassning av bostaden behövas för att förenkla vardagslivet. Vård- och omsorgsförvaltningen handlägger ansökningar för bidrag till bostadsanpassning för boende i Tingsryds kommun.

Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller bostadsrätt, du har inte rätt till bidraget om du fått din bostad med stöd av socialtjänstlagen SoL eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren.

Regleras i lagen

Rätten till bidrag regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget kan användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden.

Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden, till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis och psykisk utvecklingsstörning. Bostaden måste från början uppfylla lägsta godtagbara standard och efter ombyggnaden fungera bra för den funktionshindrade. Åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av fastigheten eller vara ett vanligt bostadsunderhåll.

Exempel på anpassningar

Trösklar, breddning av dörrar, dörröppnare, stödhandtag, trapphiss, badrum, duschkabin, spisvakt, ramper.

Mer information på Boverkets hemsida.

Ansökan

Vid en ansökan om bostadsanpassning görs en utredning som avslutas med ett beslut. Utredningen innehåller bland annat intyg utfärdat av sakkunnig exempelvis arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare. Intyget ska beskriva funktionshindrets omfattning och dess konsekvenser för den sökande. Ärendets karaktär bedöms av handläggare. Ibland kan beslut tas utifrån inkommande handlingar, ibland krävs hembesök av handläggare tillsammans med sakkunnig för att beslut ska kunna tas. Nedan under e-tjänst finner du ansökningsblanketten för bostadsanpassning, som du tillsammans med intyg skickar till vård- och omsorgsnämnden, Box 99, 362 22 Tingsryd.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14