Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Olyckor eller sjukdomar kan medföra att det uppkommer svårigheter i det dagliga livet. Då kan en anpassning av bostaden behövas för att förenkla vardagslivet. Vård- och omsorgsförvaltningen handlägger ansökningar för bidrag till bostadsanpassning för boende i Tingsryds kommun.

Kommunen ger bidrag till anpassning av permanentbostäder. Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren.

Bidraget kan användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden.

Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden, t ex vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis och psykisk utvecklingsstörning. Bostaden måste från början uppfylla lägsta godtagbara standard och efter ombyggnaden fungera bra för den funktionshindrade. Åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av fastigheten eller utgöra normalt bostadsunderhåll.

Vid en ansökan om bostadsanpassning görs en utredning som avslutas med ett beslut. Utredningen innehåller bland annat intyg utfärdat av sakkunnig exempelvis arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare. Intyget ska beskriva funktionshindrets omfattning och dess konsekvenser för den sökande. Ärendets karaktär bedöms av handläggare. Ibland kan beslut tas utifrån inkommande handlingar, ibland krävs hembesök av handläggare tillsammans med sakkunnig för att beslut ska kunna tas. Nedan under blanketter finner du ansökningsblanketten för bostadsanpassning, som du tillsammans med intyg skickar till Vård- och omsorgsnämnden, Box 99, 362 22 Tingsryd.

Sidansvarig: Förvaltningschef
Senast uppdaterad: 2018-02-26