Vård- och omsorgsnämndens mål

Vård- och omsorgsnämndens mål

För att vård- och omsorgsnämnden ska driva en verksamhet som både har en hög kvalitet, är effektiv och har en ekonomi under kontroll använder nämnden Balanserad Styrning som metod att uppnå detta. Det innebär att olika faktorer; brukare, personal, processer, utveckling och lärande samt ekonomin anses lika viktiga för att bästa möjliga verksamhet ska uppnås. För att veta att vi är på rätt väg upprättar vård- och omsorgsnämnden årligen ett målprogram, där mål formuleras som sedan anger vägen från de politiska besluten till verksamhetens enhet på ett tydligt sätt. De politiska resultatmålen mäts, följs upp och analyseras för att rätt åtgärder ska sättas in för att visionen ska nås.

Vision

"Trygg omsorg och vård med bästa tillgänglighet, bemötande och delaktighet."

Verksamhetsidé

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen ska genom respekt för den enskilde individen, ett gott bemötande och bred samverkan mellan olika yrkesgrupper se till varje individs behov och förutsättningar. Genom rådgivande verksamhet och förebyggande insatser garanteras varje enskild kommuninvånare hjälp till självhjälp. Varje individ som söker hjälp av individ- och familjeomsorgen ska informeras om sina rättigheter men också om skyldigheter som är förknippade med rättigheterna.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska se till varje individs behov och förutsättningar. Genom rådgivning och förebyggande insatser garanteras hjälp till självhjälp. Det ska ske genom respekt för den enskilde, ett gott bemötande och bred samverkan mellan olika yrkesgrupper. Anhörigstödet är en viktig del så att varje familj och enskild brukare själva kan påverka vården och omsorgen. Ett aktivt liv ska kunna erbjudas så länge det finns möjligheter och behov. Ett rehabiliterande synsätt ska genomsyra verksamheten.

Funktionshinderomsorg

Funktionshinderomsorgen ska genom respekt för den enskilde individen, ett gott bemötande och bred samverkan mellan olika yrkesgrupper se till varje individs behov och förutsättningar. Genom rådgivande verksamhet och förebyggande insatser garanteras varje enskild kommuninvånare hjälp till självhjälp. Trots ett funktionshinder ska självständighet och medbestämmande för varje individ vara ledstjärnor i verksamheten - allt för att individen ska kunna leva ett så aktivt och normalt liv som möjligt.

Kommunal hälso- och sjukvård

Varje individ ska känna trygghet i den vård som kommunen ger. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet och utformas i samråd med den enskilde. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Tingsryd kommuns hälso- och sjukvård ska i samverkan med landstingets öppen- och slutenvård tillse att god och säker vård kan ges i varje enskilds hem i så stor utsträckning som möjligt.

Inriktningsmål/Strategi

Brukare

Bästa möjliga livskvalitet

Personal

Attraktiv arbetsplats

Process

Rätt personalfördelning i förhållande till arbetsmängden

Utveckling/lärande

Rätt kompetens för uppdraget

Ekonomi

Att hålla budget

Resultatmål följt av styrkort

Utifrån vård- och omsorgsnämndens vision och strategi har nämnden formulerat ett antal resultatmål som förvaltningen ska sträva emot. Vilka aktiviteter som ska stödja den processen är det upp till varje enhet att formulera. Dessa aktiviteter samlas i ett styrkort på respektive enhet som beskriver arbetsgången.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14