Överklagan

Överklagan

Rätten att överklaga gäller både beslut om ekonomiskt bistånd till försörjning och beslut om andra biståndsinsatser till exempel i form av stöd, vård, behandling, omsorg eller hemtjänst. Rätten att överklaga gäller oavsett om du ställt ansökan till äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen eller individ- och familjeomsorgen.

Du har rätt att få ett skriftligt beslut om ansvarig förvaltning helt eller delvis avslår din ansökan om bistånd. Du har också rätt att få en motivering till beslutet. Ansvarig förvaltning är skyldig att informera dig om hur du ska göra för att överklaga beslutet. Du kan också få hjälp av förvaltningen att skriva ditt överklagande.

Överklagande av vård- och omsorgsnämndens eller individnämndens beslut måste ske skriftligt. Det skall vara ställt till förvaltningsrätten i Växjö, men skickas till vård- och omsorgsförvaltningen eller individ- och familjeomsorgen i Tingsryd. Överklagandet måste ha kommit till vård- och omsorgsförvaltningen eller individ- och familjeomsorgen inom tre veckor från den dag sökande tagit del av det beslut som överklagas.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2022-03-03