Rehabilitering

Rehabilitering

När det självklara blir ett problem är du välkommen att kontakta din fysioterapeut och arbetsterapeut. 

Rehabenheten består av fysioterapeuter(sjukgymnaster), arbetsterapeuter, rehabassistenter och hjälpmedelstekniker. Rehabenhetens arbete lyder under hälso- och sjukvårdslagen.

Fysioterapeuten arbetar främst med dysfunktion och smärta i rörelse- och stödjeorganen. Via en strukturerad undersökning görs en bedömning av patientens grundproblematik. Därefter lägger fysioterapeuten tillsammans med patienten upp en aktiv behandlingsplan som utvärderas kontinuerligt. Aktiv innebär att patienten är delaktig och tar eget ansvar för sin hälsa. Behandlingen kan exempelvis omfatta individanpassad träning, fysisk aktivitet, rådgivning, smärtlindring, manuella åtgärder och hjälpmedelsutprovning. Ofta blir behandling en kombination av ovanstående.

Arbetsterapeutens insatser syftar till att patienten utifrån sina egna resurser ska kunna bi så självständig som möjligt och kunna utföra de vardagsaktiviteter hen behöver och vill göra, oavsett skada , sjukdom eller funktionsnedsättning. Detta ska ske med utgångspunkt från personens syn på sin situation och sina behov, samt med hänsyn till möjligheter och hinder i omgivningen. Arbetsterapeutens åtgärder kan exempelvis vara träning av daglig aktivitet, rådgivning eller hjälpmedelsförskrivning.

Fysioterapeutens och arbetsterapeutens åtgärder delas vanligen upp i specifik rehabilitering och/eller ett hälsofrämjande arbetssätt.

Specifik rehabilitering innebär att insatserna är individ- och situationsanpassade och utförs av fysioterapeut, arbetsterapeut eller rehabassistent. Dessa insatser är tidsbegränsade och målinriktade och utformade tillsammans med patientens egna målsättning. Insatserna råder under hälso- och sjukvårdslagen.

Hälsofrämjande arbete är en stödjande och uppehållande insats som ges till den behövande. Arbetssättet syftar till att ta tillvara på människans egna resurser och aktivt stödja individen i hens vardagssituationer. Dessa insatser utförs vanligen i samband med undersköterskor och lyder under socialtjänstlagen.

I anslutning till rehabenheten ligger även hjälpmedelsförrådet där hjälpmedelsteknikerna arbetar. De är specialister på service, besiktning och rekonditionering av hjälpmedel. Teknikerna har även god kunskap i hjälpmedelssortiment och kan bistå med produktkunskap både i och utanför det upphandlade sortimentet.

Om man genom ett funktionshinder har problem med boendet, gör arbetsterapeuten en analys av lämpliga ändringar i bostaden och föreslår ett åtgärdsprogram utifrån den funktionshindrades behov. I de fall det krävs en anpassning av bostaden görs en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Klicka nedan för mer information om bostadsanpassning.

Har du frågor och funderingar kontakta oss gärna.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Vid frågor om rehabilitering eller förskrivning av hjälpmedel.
Ärendetelefon 0477-443 73
Telefontid måndag-fredag 08.00-09.00. Övrig tid finns telesvar.

 

Sidansvarig: Hälso- och sjukvårdschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14