Förmyndare

Förmyndare

I Sverige är den som är under 18 år är omyndig. En omyndig person har inte samma rättshandlingsförmåga som en myndig.  Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. Normalt är det barnets föräldrar som är både vårdnadshavare och förmyndare, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett.

En förmyndare förvaltar barnets egendom och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter.

Om barnet mister en av sina föräldrar så fortsätter den kvarvarande att vara ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda eller av annan orsak inte kan vara förmyndare för sitt barn ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Den som har förordnats till vårdnadshavare blir automatiskt förmyndare för barnet om inte tingsrätten beslutar annorlunda.

 

Huvudregeln är att det råder så kallad fri föräldraförvaltning utan någon kontroll från överförmyndaren. Det innebär att det huvudsakliga ansvaret för att förvalta barnets tillgångar och bevaka barnets rätt ligger på förmyndarna. Även om föräldrarnas förvaltning inte är kontrollerad av överförmyndaren så måste de följa Föräldrabalkens regler. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna ska använda barnets tillgångar till barnets bästa och alltid handla på det sätt som är till nytta för barnet. Föräldrarna har alltid försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Det innebär att föräldrarna inte får använda barnets pengar för barnets dagliga försörjning eller till utgifter som gäller andra familjemedlemar. Föräldrarna förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar vilket betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

Den fria föräldraförvaltningen är begränsad och ibland inträder så kallad kontrollerad förvaltning.

Det betyder att föräldrarnas fria förvaltning är begränsad och överförmyndaren har tillsyn och kontroll över barnets egendom.

Det blir aktuellt med kontrollerad förvaltning när:

 • värdet av ett barns tillgångar är högre än åtta prisbasbelopp (358.400 kr för år 2017). Förmyndarna blir då skyldiga att lämna in en årsredovisning till överförmyndaren varje år tills barnet blir myndigt.
 • Socialtjänsten upplyst överförmyndaren om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndaren kan då fatta beslut om att barnets tillgångar, oavsett storlek, ska spärras hos bank.

Överförmyndaren har även tillsyn om:

 • Barnet genom arv eller försäkring fått pengar överstigande ett

prisbasbelopp (44.800 kr för 2017) Då ska utbetalaren sätta in pengarna på ett så kallat överförmyndarspärrat konto hos bank. Ansökan om uttag från ett spärrat konto görs hos överförmyndarnämnden.

Överförmyndarens samtycke krävs alltid då:

 • Förmyndarna avser låta barnet köpa, sälja eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Samtycke krävs även vid mottagande av gåva om fast egendom eller bostadsrätt mm.
 • Om barn som fyllt 16 år ska driva en näringsverksamhet.
 • Om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut.
 • Om barnet och förmyndare är arvtagare i samma dödsbo.

Det finns tillfällen då en tillfällig god man ska utses för att bevaka barnets intressen oavsett om barnet står under kontrollerad förvaltning eller inte. Detta sker när barnet och föräldrarnas intressen kan vara motstridiga. Till exempel när:

 • Både barn och förälder (eller dennes make/sambo)är delägare i samma dödsbo.
 • Barnet ska köpa eller motta en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder.
 • En förälder ska låna barnets pengar.
 • Det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse. T ex vid deltagande i rättegång där båda är parter m.m.

Ansökan om god man ska då skickas till överförmyndaren som utser en lämplig tillfällig god man att bevaka barnets intresse i det specifika ärendet.