Bomöte om bostadsbyggande i Tingsryds kommun

Det är mycket på gång i kring boendet i vår kommun. I november träffades representanter från kommun, organisationer och näringsliv för att informera och bli informerade om läget gällande olika mark- och byggprojekt i kommunen.

Sedan ett par år har träffar mellan dessa ordnats för att diskutera mark- och boendesituationen i kommunen.  Det har dröjt sedan det förra mötet i början av året och därför var det många nyheter som presenterades.

Kommunchef Christer Kratz hälsade alla välkomna. Han berättade att det är många processer på gång i kommunen som ska underlätta för byggandet.

Det är många som undrar, kommer kommunen att lyckas med att nå målet med 100 bostäder till 2020? Viktigast är ändå att det byggs! Inte vem som bygger och det är viktigt med en dialog mellan olika grupper, säger Christer Kratz.

Tingsryds kommun arbetar för att underlätta etablering för både invånare och näringslivet. Behovet av boende för nyinflyttade är stort liksom behovet av nya lokaler till näringslivets verksamheter.

Kommunen satte som mål 2016 att till år 2020 bygga 100 bostäder. I dagsläget har man kommit en bra bit på väg och nått 59 lägenheter.

Översiktsplanen

Det är stora förbättringar som gjorts under året. Den efterlängtade översiktsplanen är klar och antagen av fullmäktige. Den är en förutsättning för att kommunen ska kunna planera olika verksamheter, var man kan bygga, infrastruktur och mycket annat som rör medborgarna.

Kommunen håller också på med en översyn av strandskyddsreglerna för att underlätta för mer bostadsbyggande, säger Camilla Norrman.

Tingsryds kommun är en remissinstans som ska uttala sig till Naturvårdsverket för möjligheten att ge dispens för att kunna bygga i strandnära områden, så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och ge förslag på en tydligare beskrivning hur djur- och växtliv ska skyddas.

Tanken är att kommunen ska kunna peka ut områden där strandskyddet upphävs när en exploatör vill bygga vid en viss sjö, tillägger Camilla Norrman.

Aktuella områden för byggande

Området intill Örnen är helt obebyggt idag. Målet är att sammanställa den mark som redan är klar i detaljplanen, sedan titta över all planlagd mark för industri och handel. Camilla Norrman berättade att av de 59 bostäderna som är klara är det Tingsrydsbostäder som byggt 17.

Lindegården och Väckelsång

Victoria Magnesson, vd Tingsrydsbostäder, menade att det finns två olika sätt att skapa bostäder, nyproduktion och ombyggnad.

På det tidigare äldreboendet Lindegården arbetar man med ombyggnad. Om drygt ett år ska alla 23 lägenheter ha fått hyresgäster. Nio är klara och redan inflyttade. Hyrorna på Lindegården jämfördes med nyproduktionen i Väckelsång som stod klar förra hösten, där hyran är betydligt högre vilket också påverkar in- och utflyttningen.

Victoria Magnesson, vd Tingsrydsbostäder

Många ser dessa som en tillfällig lägenhet, ett slags insteg till nästa boende med ett lägre pris, säger Viktoria, vd Tingsrydsbostäder.

Tendensen i Tingsryds kommun är att man helt väljer äldre bostäder med lägre hyra.  Även om det är stor in- och utflyttning i de nyproducerade lägenheterna är det ändå låg vakansgrad och de blir snabbt uthyrda igen.

Korpalycke bygg AB

Anders Ericsson, Korpalycke bygg AB, har byggt om flera lägenheter bland annat i centrala Tingsryd ser svårigheter med att bygga nytt.

Anders Ericsson, Korpalycke bygg AB

Kan inte bygga 30 nya lägenheter, banken ställer inte upp. Upplever att det är mindre omflyttning än tidigare, säger Anders Ericsson.

Trots det så är Korpalycke bygg AB på gång med fem nya lägenheter i Tingsryd.

Frågan om bostadsrätter kom upp men de flesta vill ha vanliga lägenheter med vanlig hyra. Alla är i samma kö, nyproducerat och andra.

Öka inflyttningen

Camilla Norrman vill öka inflyttningen till Tingsryds kommun och då krävs i huvudsak att det satsas på  fyra viktiga punkter:

Camilla Norrman, chef för miljö- och byggnadsförvaltningen

 • Kommunikationer
 • Närhet till storstadsregion
 • Bra skolor
 • Bra boendemiljö

Därför är en översiktsplan nödvändig för att göra en analys av vad Tingsryds kommun behöver göra. Den nya översiktsplanen gäller till 2030 och är ett vägledande dokument för flera olika fokusområden.

Tillgänglig och planerad mark

Detaljplanen för Tingsryd 14:1 styr juridiskt vad vi kan göra på den marken. Den ligger intill Örnens äldreboende.

Det som är gjort hittills på tomtmarken är:

 • Geoteknisk undersökning
 • Miljöteknisk undersökning
 • Radonmätning

Samtliga prover godkända.

Närmast nu:

 • Planarbete
 • Förarbete
 • Samråd
 • Granskningsskede
 • Antagande
 • Laga kraft

Tingsrydsbostäder kan bygga men kommer en privat aktör så ställer sig Tingsrydsbostäder åt sidan.

Totalt är det en byggarea på 1 700 kvadratmeter. Det finns många möjligheter att utveckla platsen och det är byggherrarna som avgör.

Just nu finns följande tomtmarker i centrala Tingsryd:

 • Näckrosen 1, tvåvåningshus – för godkännande
 • Östrabo 5 och 11, antogs under tisdagen, två våningar.
 • Östan 3, sex lägenheter.
 • År 2019, ska finnas ett planprogram gällande Mårdslyckeområdet

Linnéa Larsson och Hjalmar Christensen

Ett modernt sätt att hantera kartor

Linnéa Larsson är GIS-tekniker och arbetar med digitala kartor. Hon och planarkitekt Hjalmar Christensen visade hur lediga tomter kommer att publiceras digitalt efter årsskiftet på kommunens hemsida. Genom en webbkarta kan medborgarna själva gå in och se de 55 lediga tomterna som finns i kommunen. Genom ett klick får du upp informationen och även bilder på tomten och omgivningen.

Det är prioriterat i kommunens budget för 2019 för ytterligare en bygglovshandläggare samt en planarkitekt.

Dessutom arbetas det hårt med interna processer, närmast är ärendehanteringssystemet som ska införas från årsskiftet 2018/2019.

Näst möte är planerat till februari 2019.