Tillsammans i Tingsryds kommun - samverkan med företag i kommunen

Tingsryds kommun och projektet Tillsammans i Tingsryds kommun, som medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond, har genom projektets brobyggare utformat en handledarutbildning. Syftet med utbildningen är att kunna hjälpa och vägleda företag att jobba med integration på deras arbetsplats. Detta för att på bästa sätt kunna ge tredjelandsmedborgare en bra start på arbetslivet i Sverige. Vi hjälps åt för att hitta vägar att kunna säkerställa en kunnig och professionell arbetskraft, långt framåt i tiden.

Utbildningen bestod av två digitala träffar, och fyra lokala företag från kommunen deltog. Det fanns representanter från Ryds båtar, Alumbra, UWAB, BEWI med på utbildningen. Alla dessa företag har både i dagsläget och tidigare ett etablerat arbete med integration på deras arbetsplatser.

Under utbildningen fick deltagarna se fyra informationsfilmer, med personer från fyra olika länder, om hur arbetsmarknaden ser ut i dessa länder. Efter filmerna fanns tid avsatt för diskussioner och reflektioner kring detta. Företagen och projektgruppen tog tillsammans upp olika problemställningar och hur man bäst löser dessa och även vilka delar som brukar vara svårast.

Hadeel, brobyggare i projektet kommer åka ut till företagen som medverkat på handledarutbildningen och tagit emot praktikanter. Detta för att på plats kunna göra en uppföljning gällande utbildningen och i ett tidigt skede kunna hjälpa till som språkstöd och ge stöttning, både till handledare och arbetstagare. Detta för att på ett bra sätt kunna mötas och hitta individuella lösningar som fungerar.

”Det finns stor kompetens bland personer med utländsk bakgrund. Utmaningen är att få information om deras kompetenser och omvandla det till våra arbetsuppgifter. Vi tyckte det var bra att börja skapa nätverk mellan företag för att utbyta erfarenheter. Vår förståelse för hur viktig dialogen med arbetstagaren är ökade. Och vi som arbetsgivare måste vara tydliga med information som tex, anställningsavtal, utbetalning av lön, vilken typ av anställning, ledigheter, policys och vilka förväntningar vi har på våra anställda säger Thomas Landerberg, Ryds båtar”

Arbetsgivare runt om i kommunen är en viktig del i projektet. Det är arbetsgivare som på plats kan ge praktisk kunskap om arbetsmarknaden. Personerna får en chans att testa yrken för att kunna göra genomtänkta val i arbetslivet.
Vilka förväntningar ställs och vilka kunskaper krävs? Det är företagen som får vara med och ge en insikt om detta när steget ut i arbetslivet ska tas. Företagen är en av våra viktigaste resurser för att säkerställa en del av framtidens arbetskraft, och att personer med utländsk bakgrund kan få komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är en viktig del för att få känna samhörighet och gemenskap i det svenska samhället.

Loggor och slogan