Avgifter/Taxor

Avgifter/Taxor

Avgift

Du betalar en fast avgift för den plats ditt barn har inom fritidshem. Eftersom du abonnerar på denna plats betalar du även om barnet är tillfälligt borta (undantag - se under avdrag). Du debiteras tolv månader/år och räkning utsändes en gång/mån.

Avstängning från fritidshem kan ske om inte avgiften inbetalas enligt anvisning.

Ändrad inkomst

Vid förändring av inkomstförhållandena i hushållet ska ny inkomstuppgift lämnas omgående. Ny inkomstuppgift kommer att begäras in årligen under februari-mars månad. Ändringen görs i Hypernet.

Avdrag

Då barnet är sjukt mer än 14 kalenderdagar i följd, medges avdrag efter ansökan till rektorsexp. Läkarintyg eller intyg från distriktssköterska skall uppvisas.

Taxa för fritidshem

I Tingsryds kommun tillämpas maxtaxa för fritidshem.

Barn 1: 2 % av bruttoinkomsten, högst 950 kr/mån

Barn 2: 1 % av bruttoinkomsten, högst 475 kr/mån

Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten, högst 475 kr/mån

Antal barn i familjen sammanräknas oavsett vilken verksamhet de tillhör.

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet.
Den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-12-21