Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Avgift

Du betalar en fast avgift för den plats ditt barn har inom fritidshem. Eftersom du abonnerar på denna plats betalar du även om barnet är tillfälligt borta (undantag - se under avdrag). Du debiteras tolv månader/år och räkning utsändes en gång/mån.

Avstängning från fritidshem kan ske om inte avgiften inbetalas enligt anvisning.

Ändrad inkomst

Vid förändring av inkomstförhållandena i hushållet ska ny inkomstuppgift lämnas omgående. Ny inkomstuppgift kommer att begäras in årligen under februari-mars månad. Ändringen görs i E-tjänst förskola och fritidshem.

Avdrag

Då barnet är sjukt mer än 14 kalenderdagar i följd, medges avdrag efter ansökan till rektorsexp. Läkarintyg eller intyg från distriktssköterska skall uppvisas.

Taxa för fritidshem fram till och med 20241231

I Tingsryds kommun tillämpas maxtaxa för fritidshem.

Barn 1: 2 % av bruttoinkomsten, högst 1 125 kr/mån
Barn 2: 1 % av bruttoinkomsten, högst 563 kr/mån
Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten, högst 563 kr/mån

Antal barn i familjen sammanräknas oavsett vilken verksamhet de tillhör.

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet.
Den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet.