Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Avgift

Du betalar en fast avgift för den plats ditt barn har inom fritidshem. Eftersom du abonnerar på denna plats betalar du även om barnet är tillfälligt borta (undantag - se under avdrag). Du debiteras tolv månader/år och räkning utsändes en gång/mån.

Avstängning från fritidshem kan ske om inte avgiften inbetalas enligt anvisning.

Ändrad inkomst

Vid förändring av inkomstförhållandena i hushållet ska ny inkomstuppgift lämnas omgående. Ny inkomstuppgift kommer att begäras in årligen under februari-mars månad. Ändringen görs i Hypernet.

Avdrag

Då barnet är sjukt mer än 14 kalenderdagar i följd, medges avdrag efter ansökan till rektorsexp. Läkarintyg eller intyg från distriktssköterska skall uppvisas.

Regeringen har tillsvidare upphävt kravet på läkarintyg. Av denna anledning kommer läkarintyg/intyg från distriktssköterska (som normalt är en förutsättning för att en avgiftsreducering ska beviljas) under samma period, ersättas av ett intyg om frånvaro pga. sjukdom. Det är rektor som intygar sjukfrånvaron. Sjukperioden skall vara minst 14 kalenderdagar i följd och avgiftsreducering beviljas med maximalt 50 % av ordinarie avgift. För att söka avgiftsreducering tar du kontakt med din rektor.

Taxa för fritidshem

I Tingsryds kommun tillämpas maxtaxa för fritidshem.

Barn 1: 2 % av bruttoinkomsten, högst 950 kr/mån

Barn 2: 1 % av bruttoinkomsten, högst 475 kr/mån

Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten, högst 475 kr/mån

Antal barn i familjen sammanräknas oavsett vilken verksamhet de tillhör.

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet.
Den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-12-21