Skolplikt i grundskola och anpassad grundskola

Skolplikt i grundskola och anpassad grundskola

Skolplikt innebär att alla barn som är bosatta i Sverige måste gå i skolan, från det år barnet fyller 6 år till 16 år. Skolplikt innebär både rätt till utbildning men också skyldighet att närvara och delta i utbildningen.

7 kap. skollagen (2010:800) om skolplikt och rätt till utbildning

Skolans ansvar

Skolans rutiner för närvarokontroll och frånvarorapportering samt åtgärder vid skolfrånvaro ska vara kända av personal, elever och vårdnadshavare. Om en elev i grundskolan eller i anpassad grundskola uteblir från skolan, ska rektor se till att elevens vårdnadshavare samma dag blir informerade om att eleven har varit frånvarande.
Samtliga grund- och anpassad grundskolor, både kommunala och fristående, är skyldiga att rapportera frånvaro. Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om anmäld eller oanmäld frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När utredningen om en elevs frånvaro inleds ska rektorn snarast se till att frånvaron anmäls till huvudmannen.


Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavare har enligt skollagen ett tydligt ansvar för att se till att barnet kommer till skolan och deltar i utbildningen. Det innebär att man inte kan hålla barnet hemma, eller av andra anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan. Som exempel, brister vårdnadshavaren i sitt ansvar om man väljer att ta barnet från skolan trots att ansökan om ledighet inte har beviljats.


Anmälan till nämnd och sociala myndigheter

Rektor ska anmäla en elevs frånvaro till utbildningsnämnden om vårdnadshavare brister i att se till att eleven kommer till skolan. Dessa ärenden utreds och följs upp.
Rektor ska också göra en orosanmälan till de sociala myndigheterna då eleven riskerar att inte nå sina kunskapsmål på grund av frånvaro eller annan oro för eleven.


Risk för att betala böter (vitesföreläggande)

Om frånvaron beror på att vårdnadshavaren inte har tagit sitt ansvar för att eleven ska gå i skolan kan den ansvariga politiska nämnden förelägga föräldern att ta sitt ansvar, genom ett vitesföreläggande. Vitesföreläggande betyder att vårdnadshavaren riskerar att betala böter om eleven inte kommer till skolan.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-08-28