Buller

Buller - en källa till irritation och ohälsa

Buller anses idag vara det mest utbredda miljöproblemet och är den störning som berör flest människor i Sverige. Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att huruvida ett ljud upplevs som buller eller inte varierar från person till person.

Oönskat ljud kan t ex vara tomgångskörning eller ljud/buller från olika verksamheter. I Tingsryds kommun finns regler för detta i Lokal ordningsföreskrifter och hälsoskyddsföreskrifter, se nedan under Föreskrifter. 

Faktorer som kan påverka hur ett ljud upplevs är exempelvis tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det är och vilken attityd man har till ljudet. Fysiska faktorer som ljudstyrkenivå, karaktär och frekvenssammansättning spelar förstås också en stor roll.

För att slippa ange ljudtrycksnivån med 7 siffriga tal, används en logaritmisk skala, dB skalan. På dB- skalan anges hörtröskeln till 0 dB. En annan fördel med dB skalan, är att den bättre motsvarar hur vi uppfattar skillnader i ljudstyrka. En fördubbling av ljudtrycksnivån innebär en ökning med 3 dB. För att vi skall uppleva att ljudstyrkan fördubblas krävs en ökning av ljudtrycksnivån med 10 dB. Detta oberoende av var på skalan man börjar.

För att begränsa bullerstörningarna i samhället finns riktvärde för vilka ljudnivåer som är acceptabla för olika störningskällor. Läs mer om riktvärdena i länkarna nedan.

Den som känner sig störd bör först själv försöka komma till rätta med problemen genom att ta kontakt med den eller det som stör.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09