Förorenade områden

Förorenade områden

Upptäcker du en förorening i en fastighet, en anläggning, eller på allmän mark, som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön, är du skyldig att upplysa myndigheterna om detta. Denna upplysningsskyldighet gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment, samt byggnader, anläggningar och liknande.

Det är miljöbalkens särskilda bestämmelser i kapitel 10 som gäller för områden som är så förorenade att de kan vara en skada för människors hälsa och vår miljö. Miljöbalken, se under Externa länkar.

Upptäcker du en förorening, kontakta omedelbart miljö- och byggnadsförvaltningen, se under kontakter.

Olika föroreningar

Föroreningar kan bestå av t ex tungmetaller, lösningsmedel, olja, bensin eller PCB. De kan ha hamnat där avsiktligt, t ex genom anläggandet av en deponi eller oavsiktligt, genom t ex läckage eller byggandet av en anläggning med material som senare visade sig vara skadligt.

Efterbehandlingsansvarig

Det är i första hand den som orsakat föroreningarna som är ansvarig att utföra och bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Även den som
- bedriver verksamhet
- har bedrivit verksamhet
- förvärvar verksamheten eller området är skyldig att vidta åtgärder

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandlingen, är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till, eller borde ha känt till föroreningen, ansvarig för efterbehandlingen.

Som verksamhetsutövare räknas även den som schaktar eller gräver i marken så att föroreningarna riskerar att spridas.

Ansvaret preskriberas inte
Tidpunkten för när aktuell förorening hamnade på en viss plats har inte betydelse vid tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser eftersom preskriptionslagen inte är tillämplig på efterbehandlingsansvar. Miljöbalkens regler innebär dock att ansvar bara kan utkrävas om den faktiska driften vid en miljöfarlig verksamhet har pågått efter den 30 juni 1969 och om verkningarna av verksamheten fortfarande pågår när miljöbalken träder i kraft.

Efterbehandlingsåtgärder

Det är tillsynsmyndigheten som kan ställa krav på efterbehandlingsåtgärder. Vilka efterbehandlingsåtgärder som krävs, bedöms utifrån den skada eller olägenhet som finns eller som kan befaras.

Inom ett förorenat område är det förbjudet att vidta efterbehandlingsåtgärder innan anmälan skett till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09