PCB

PCB

PCB innebär en hälsorisk. Därför ska PCB- material i våra byggnader saneras bort. I de regionala miljömålen för Kronobergs län anges att PCB i bygg-material i länets befintliga byggnader ska ha inventerats och vid behov åtgärdats senast år 2006. Ett samverkansprojekt drivs i Kronobergs län kring inventering/sanering av PCB i byggnader.

Arbetar du inom bygg- och fastighetsbranschen med t ex rivning, renovering och underhåll av byggnader är du skyldig att känna till vad PCB är, var det kan finnas och hur du ska hantera det.

Sanera PCB

Det är i första hand landets fastighetsägare som har ansvaret för att identifiera och byta ut byggmaterial som kan sprida PCB till omgivningen.

Inventera

Hus byggda eller fogrenoverade mellan 1956-1973 ska vara inventerade på PCB i fog- och golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. Det enda säkra sättet att veta om fogmassor innehåller PCB är att ta ett prov och låta ett laboratorium göra en analys.

Informera

Före saneringen måste boende och lokalanvändare informeras om vad PCB är och vad saneringen innebär.

Sanera

Material som innehåller PCB måste saneras. Några gränsvärden för tillåten PCB-halt i befintliga fogmassor har inte fastställts. Fogmassor med en PCB-halt som överskrider 500 ppm ska saneras snarast. Om värdet ligger under 500 ppm behöver åtgärder inte vidtas omedelbart. När saneringsarbetet planeras, kontakta oss på miljö- och byggnadsförvaltningen för att anmäla saneringen och för samråd om skyddsåtgärder, dokumentation till kommunen m m.

Tänk på

  • PCB kan finnas i polysulfidbaserade fogmassor i hus som byggts eller renoverats under perioden 1956-1973. Polysulfidmassor används främst som utvändig tätning av rörelsefogar mellan fasadelement och i utvändiga anslutningsfogar vid fönster, dörrar m m.
  • PCB kan förekomma inomhus som fogtätning t ex i entréer och trapphus.
  • PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor som använts som halksäker beläggning i t ex storkök och industrilokaler från 1956-1973.
  • PCB kan finnas i förseglingsmassa i isolerrutor.
  • Startkondensatorer i enfasmotorer i t ex fläkt till oljebrännare, i cirkulations-pumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar kan innehålla PCB.
  • PCB kan finnas i kondensatorer till lysrör.

Farligt avfall

PCB räknas som farligt avfall. Detta innebär att material som innehåller PCB måste tas omhand på ett miljöriktigt sätt för att inte de giftiga ämnena ska komma ut till människor, djur och natur. Det innebär också att materialet bara får transporteras av den som har tillstånd av länsstyrelsen. Kommunen kan ge mer information.

Fakta om PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler och består av två bensenringar som i olika grad är mättade med klor. Det är svårnedbrytbara organiska föreningar som har skadliga effekter på människor och djur. När belastningen var som störst minskade stammarna av bl a havsörn, utter och säl. När PCB väl kommit ut i miljön, tas den väldigt lätt upp av levande organismer och kan så småningom hamn i djur som människan äter. I Sverige får vi främst i oss PCB genom fet fisk från Östersjön.

PCB har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektriska utrustningar som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor. PCB kan finnas kvar i vissa byggmaterial från 1956-1973. PCB-användning i öppna system förbjöds 1972. PCB sprids bl a genom rivningsmaterial som hamnar på vanlig soptipp och läcker ut i miljön. Den kan också läcka ut från befintliga fogar och förorena intilliggande byggnadsdelar samt spridas till omgivande mark och luft.

Mer information om PCB, se under Externa länkar.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09